بزرگترین تولیدی های پارافین به صورت مایع به منظور استفاده در ساخت واکس های ماشین در ایران رواج یافته اند.تولید پارافین مایع به صورت صنعتی به منظور استفاده در کاربردهای غذایی و دارویی، در دنیا در حال شتاب گرفتن است و نرخ متوسط سالیانه 46 درصد اعلام شده است این کاربرد پارافین در کشور چین بسیار گسترده می باشد، به گونه ای که سهم 2 درصدی مصرف کل پارافین دنیا را در سال 2013 به خود اختصاص داده است.