قیمت تولید پارافین جامد ایرانول

امروزه در صنعت لاستیک برای تولید این مواد از پارافین