خریدار پارافین مایع شیمیایی رازی

مجتمع تجاری صنایع شیمیایی رازی، در زمینه تولید انواع پارافین