از پارافین های جامدبه منظور کاربرددر مصارف تولید فلش پونت های140 استفاده می شود، این محصول با مقاصد صادراتی و صنعتی وارد بازارهای داخلی می شود.
پارافین برای تولید سرم های دارویی مورد مصرف قرار می گیرد. پارافین در این سرم های طبی بسیار سریع از طریق دستگاه گوارش جذب بدن می شود و با آب بدن به صورت کامل حل می شود. در تولید صنعتی این پارافین سرمی، از هیدروکربن های اشباع نشده نیز استفاده می شود که کاربرد آن را در این زمینه تایید می کند.