پارافین جامد با گرید جامد خوراکی دارویی با بهترین کیفیت در تمامی مناطق کشور در حال بهره برداری می باشد، و عرضه این محصول در بازارهای خرید و فروش داخلی به صورت عمده رایج است.
در روش های تولید صنعتی پارافین، گاز سنتزی در طی سیر کولاسیون، پس از عبور از سه راکتور تعبیه شده حاوی کاتالیست که به طور موازی نسبت به هم نصب شده اند، به پارافین تبدیل می شود.در این فرایند با در نظر گرفتن یک جریان پیوسته دوریز از لوپ پارافین، از افزایش گازهای خنثی جلوگیری می شود.