از پارافین های مایع به منظور کاربرددر مصارف ساخت فلش پونت های140 استفاده می شود .نمایندگی های زیادی در این زمینه مشاوره فروش رایگان به مشتریان ارائه می دهند.
پارافین مایع برای تولید سرم های دارویی مورد مصرف قرار می گیرد. پارافین در این سرم های طبی بسیار سریع از طریق دستگاه گوارش جذب بدن می شود و با آب بدن به صورت کامل حل می شود. در تولید صنعتی این پارافین سرمی، از هیدروکربن های اشباع نشده نیز استفاده می شود که کاربرد آن را در این زمینه تایید می کند.