هم اکنون می توانید به صورت عمده پارافین جامد برند رز پلیمر را انجام دهید. این پارافین ها توسط شرکت رز پلیمر تولید شده و دارای درصد روغن های متفاوتی می باشند. پارافین های جامد رایج موجود در انبار ها از نیم درصد 0.5% شروع شده و در تا درصد 12 نیز وجود دارند. البته این محصولات را به صورت یک دامنه ی حدودی اعلام می کنند. به طور مثال پارافین جامد نیم تا یک درصد، پارافین جامد 1 تا 3 درصد، پارافین جامد 3 تا 5 درصد، پارافین جامد 5 تا 8 درصد و نهایتا پارافین جامد 8 تا 12 درصد.